Lịch học

LỊCH HỌC THÁNG 12/2019

Nhóm 13 – 24 tháng:  TUẦN 1  TUẦN 2 TUẦN 3   TUẦN 4 

Nhóm 25 – 36 tháng:  TUẦN 1  TUẦN 2 TUẦN 3   TUẦN 4 

Lớp Mầm: TUẦN 1  TUẦN 2 TUẦN 3   TUẦN 4

Lớp Chồi: TUẦN 1  TUẦN 2 TUẦN 3  TUẦN 4 

Lớp Lá: TUẦN 1  TUẦN 2 TUẦN 3  TUẦN 4 

LỊCH HỌC THÁNG 11/2019

Nhóm 13 – 24 tháng:  TUẦN 1  TUẦN 2 TUẦN 3   TUẦN 4 

Nhóm 25 – 36 tháng:  TUẦN 1  TUẦN 2 TUẦN 3   TUẦN 4 

Lớp Mầm: TUẦN 1  TUẦN 2 TUẦN 3   TUẦN 4

Lớp Chồi: TUẦN 1  TUẦN 2 TUẦN 3  TUẦN 4 

Lớp Lá: TUẦN 1  TUẦN 2 TUẦN 3  TUẦN 4 

LỊCH HỌC THÁNG 10/2019

LỊCH HỌC THÁNG 9/2019

Nhóm 13 – 24 tháng:  TUẦN 1  TUẦN 2 TUẦN 3   TUẦN 4 

Nhóm 25 – 36 tháng:  TUẦN 1  TUẦN 2 TUẦN 3   TUẦN 4 

Lớp Mầm: TUẦN 1  TUẦN 2 TUẦN 3   TUẦN 4

Lớp Chồi: TUẦN 1  TUẦN 2 TUẦN 3  TUẦN 4

Lớp Lá: TUẦN 1  TUẦN 2 TUẦN 3  TUẦN 4

Phản hồi của bạn