Lịch học

LỊCH HỌC HÈ NĂM 2019

Nhóm Nhà Trẻ:  THÁNG 6   THÁNG 7   THÁNG 8  

Lớp Mầm: THÁNG 6   THÁNG 7  THÁNG 8

Lớp Chồi: THÁNG 6  THÁNG 7 THÁNG 8

Lớp Lá: THÁNG 6   THÁNG 7  THÁNG 8

LỊCH HỌC THÁNG 5/2019

Nhóm Nhà Trẻ:  TUẦN 1  TUẦN 2 TUẦN 3   TUẦN 4  TUẦN 5 

Lớp Mầm: TUẦN 1  TUẦN 2 TUẦN 3   TUẦN 4

Lớp Chồi: THÁNG 5  

Lớp Lá: TUẦN 1  TUẦN 2 TUẦN 3

LỊCH HỌC THÁNG 4/2019

Nhóm Nhà Trẻ:  TUẦN 1  TUẦN 2 TUẦN 3   TUẦN 4 

Lớp Mầm: TUẦN 1  TUẦN 2 TUẦN 3   TUẦN 4

Lớp Chồi: THÁNG 4  

Lớp Lá: TUẦN 1  TUẦN 2 TUẦN 3  TUẦN 4

LỊCH HỌC THÁNG 03/2019

Phản hồi của bạn
>