CHƯƠNG TRÌNH

Học phí

Các khoản thu học phí hàng tháng cho năm học 2018- 2019

BẢNG THU HỌC PHÍ THÁNG 10/2018 
* THU THEO THỎA THUẬN      
 I. BẢNG THU HỌC PHÍ VÀ TIỀN ĂN NHÓM LỚP
 A.THU HỌC PHÍ NHÓM 12th-18th
Học phí 3,000,000
Mua sắm phục vụ hoạt động nuôi, dạy trẻ 320,000
Tiền ăn sáng (7.000 * 23 ngày) 161,000
Tiền ăn trưa (25.000 * 23 ngày) 575,000

Tiền công pv ăn sáng

(1.000 * 23 ngày)

23,000
CỘNG 4,079,000
 B.THU HỌC PHÍ NHÓM 19th – 24th
Học phí 2,500,000
Mua sắm phục vụ hoạt động nuôi, dạy trẻ 320,000
Tiền ăn sáng (7.000*23 ngày) 161,000
Tiền ăn trưa (25.000*23 ngày) 575,000

Tiền công pv ăn sáng

(1.000*23 ngày)

23,000
CỘNG 3,579,000
 C.THU HỌC PHÍ NHÓM 25th – 36th
Học phí 2,300,000
Mua sắm phục vụ hoạt động nuôi, dạy trẻ 320,000
Tiền ăn sáng (7.000*23 ngày) 161,000
Tiền ăn trưa (25.000*23 ngày) 575,000

Tiền công pv ăn sáng

(1.000*23 ngày)

23,000
CỘNG 3,379,000
 D.THU HỌC PHÍ NHÓM 3T-5T
Học phí 2,000,000
Mua sắm phục vụ hoạt động nuôi, dạy trẻ 320,000
Tiền ăn sáng 8.000*23 ngày) 184,000
Tiền ăn trưa (25.000*23 ngày) 575,000

Tiền công pv ăn sáng

(2.000*23 ngày)

46,000
CỘNG 3,125,000
II. CƠ SỞ VẬT CHẤT      

Tiền học phẩm

NH 2018-2019

  500,000

Tiền cơ sở vật chất

NH 2018-2019

  1,500,000
CỘNG 2,000,000
         
 CÁC KHOẢN KHÁC:  
Đồng phục 100,000
Cặp 100,000
CỘNG 200,000
KHOẢN GIỮ NGOÀI GIỜ           
1. Học 1 ngày thứ 7: 170,000đ
2. Ngoài giờ sau: 17h đến 18h: 30,000đ (uống 1 hộp sữa)

 

 

Phản hồi của bạn
>