CHƯƠNG TRÌNH

Học phí

Các khoản thu học phí hàng tháng cho năm học 2018- 2019

BẢNG THU HỌC PHÍ THÁNG 6/2019
* THU THEO THỎA THUẬN      
 I. BẢNG THU HỌC PHÍ VÀ TIỀN ĂN NHÓM LỚP
 A.THU HỌC PHÍ NHÓM 12th-18th
Học phí 3,100,000
Phí phục vụ hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ – tổ chức sinh nhật cho trẻ 370,000  
Tiền ăn sáng (8.000 * 19 ngày) 152,000
Tiền ăn trưa (25.000 * 19ngày) 475,000

Tiền công pv ăn sáng

(2.000 * 19 ngày)

38,000
CỘNG 4,135,000
 B.THU HỌC PHÍ NHÓM 19th – 24th
Học phí 2,600,000
Phí phục vụ hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ – tổ chức sinh nhật cho trẻ 370,000  
Tiền ăn sáng (8.000*19 ngày) 152,000
Tiền ăn trưa (25.000*19 ngày) 475,000

Tiền công pv ăn sáng

(2.000*19 ngày)

38,000
CỘNG 3,635,000
 C.THU HỌC PHÍ NHÓM 25th – 36th
Học phí 2,400,000
Phí phục vụ hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ – tổ chức sinh nhật cho trẻ 370,000  
Tiền ăn sáng (8.000*19 ngày) 152,000
Tiền ăn trưa (25.000*19 ngày) 475,000

Tiền công pv ăn sáng

(2.000*19 ngày)

38,000
CỘNG 3,435,000
 D.THU HỌC PHÍ NHÓM 3T-5T
Học phí 2,400,000
Phí phục vụ hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ – tổ chức sinh nhật cho trẻ 370,000  
Tiền ăn sáng 8.000*19 ngày) 152,000
Tiền ăn trưa (25.000*19 ngày) 475,000

Tiền công pv ăn sáng

(2.000*19 ngày)

38,000
CỘNG 3,435,000
II. CƠ SỞ VẬT CHẤT CẢ NĂM HỌC      

Tiền học phẩm

NH 2018-2019

  500,000

Tiền cơ sở vật chất

NH 2018-2019

  1,500,000
CỘNG 2,000,000
         
 CÁC KHOẢN KHÁC:  
Đồng phục 100,000
Cặp 100,000
CỘNG 200,000
KHOẢN GIỮ NGOÀI GIỜ           

1. Học 1 ngày thứ 7: 200,000đ

2. Ngoài giờ sau: 17h đến 18h: 30,000đ (uống 1 hộp sữa)

 

 

Phản hồi của bạn
>