CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Lịch sinh hoạt

 • THỜI GIAN THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
  6h45-7h45 Đón trẻ – Ăn sáng – Ngồi bô 
  7h45-8h15 Phơi nắng – Thể dục sáng – Chơi tự do tại sảnh trệt
  8h15-8h35 Góc thư viện  Giáo dục Dinh dưỡng- sức khỏe  Giáo dục dinh dưỡng-Sức khỏe Rèn nếp (KNXH) Chơi sảnh trệt
  8h35-9h15 Ngủ trong lớp
  9h15-9h30 Chơi tập -Phát triển vận động Chơi tập-Phát triển nhận thức Chơi tập-Phát triển ngôn ngữ Chơi tập-Phát triển tình cảm Chơi tập-Phát triển thẩm mĩ
  9h30-9h45 Chơi sảnh trệt Chơi tự do theo ý thích trong lớp

   

 •  

  SÂN LẦU 3  – NĂM HỌC: 2018 – 2019
  CHƠI/THỨ THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
  NƯỚC   LÁ 3-TUẦN 1   MẦM 1-TUẦN 1 LÁ 1-TUẦN 1
    CHỒI 2-TUẦN 2   LÁ 2-TUẦN 2 MẦM 3-TUẦN 2
    MẦM 2-TUẦN 3   CHỒI 1-TUẦN 3 GẤU BÔNG-TUẦN 3
    THỎ NGỌC-TUẦN 4      
  CÁT THỎ NGỌC+GẤU BÔNG MẦM 1 CHỒI 1 LÁ 1
  ĐỒ CHƠI MẦM 2 CHỒI 2 LÁ 2
  VÁCH LEO MẦM 3   LÁ 3
 • LỊCH HỌAT ĐỘNG NHÓM 5-6 TUỔI (LÁ 1)-Tháng 2/2019
  THỜI GIAN THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
  8h15-8h45 Phát triển nhận thức Giáo dục dinh dưỡng Phát triển ngôn ngữ Phát triển thẩm mĩ Chơi nước – Tuần 1
  8h45-9h15 Học tại phòng KNS – Tuần 3 Học tại phòng GDTC Chơi sảnh lầu 1 Phát triển tình cảm
  9h15-10h00 Vui chơi góc Vui chơi góc 1/2 lớp ra sảnh lầu 1 chơi Vui chơi góc Vui chơi góc
  LỊCH HỌAT ĐỘNG NHÓM 5-6 TUỔI (LÁ 2)- Tháng 2/2019
  THỜI GIAN THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
  8h15-8h45 Giáo dục dinh dưỡng Chơi sảnh lầu 1 Học tại phòng KNS – Tuần 3 Chơi nước – Tuần 2 Phát triển tình cảm
  8h45-9h15 Phát triển ngôn ngữ Phát triển thẩm mĩ Học tại phòng GDTC Phát triển nhận thức Vui chơi góc
  9h15-10h30 Góc thư viện Vui chơi góc Chơi sảnh lầu 1
  LỊCH HỌAT ĐỘNG NHÓM 5-6 TUỔI (LÁ 3)- Tháng 2/2019
  THỜI GIAN THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
  8h15-8h45 Giáo dục dinh dưỡng Chơi nước – Tuần 1 Phát triển nhận thức Phát triển thẩm mĩ Chơi sảnh lầu 1
  8h45-9h15 Phát triển ngôn ngữ Phát triển tình cảm Góc thư viện Học tại phòng GDTC Học tại phòng KNS – Tuần 3
  9h15-10h30 Chơi sảnh lầu 1 Vui chơi góc 1/2 lớp ra sảnh lầu 1 chơi

   

 • LỊCH HỌAT ĐỘNG NHÓM 25-36th (Thỏ Ngọc)-Tháng 2/2019
  THỜI GIAN THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
  8h15-8h35 Học tại phòng KNS – Tuần 4 Chơi nước – Tuần 4 Chơi tập-Phát triển ngôn ngữ Chơi tập-Phát triển tình cảm Học tại phòng GDTC
  8h35-9h00 Chơi tập-Phát triển thẩm mĩ Chơi tập-Phát triển nhận thức Giáo dục dinh dưỡng-Sức khỏe
  9h00-9h15 Góc thư viện Chơi tập tại lớp
  9h15-9h30 Chơi tập tại lớp
  9h30-9h45 Chơi sảnh trệt Chơi tập tại lớp Chơi tập tại lớp Chơi sảnh trệt Chơi tập tại lớp
  LỊCH HỌAT ĐỘNG NHÓM 25-36th (Gấu Bông)- Tháng 2 /2019
  THỜI GIAN THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
  8h15-8h35 Chơi tập Học tại phòng GDTC Học tại phòng KNS – Tuần 4 Chơi sảnh trệt Chơi nước – Tuần 3
  8h35-9h00 Chơi tập Chơi tập Chơi tập Góc thư viện Chơi tập
  9h00-9h15 Giáo dục dinh dưỡng-Sức khỏe Chơi tập-Phát triển nhận thức Chơi tập-Phát triển ngôn ngữ Chơi tập-Phát triển tình cảm Chơi tập-Phát triển thẩm mĩ
  9h15-9h30 Vui chơi góc
  9h30-9h45

   

 • LỊCH HỌAT ĐỘNG NHÓM 3-4 TUỔI (MẦM 1)-Tháng 2/2019
  THỜI GIAN THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
  8h15-8h45 Học tại phòng KNS – Tuần 1 Phát triển nhận thức Phát triển ngôn ngữ Chơi nước – Tuần 1 Phát triển thẩm mĩ
  8h45-9h15 Giáo dục dinh dưỡng Phát triển tình cảm
  9h15-9h45 Học tại phòng GDTC Vui chơi góc Góc thư viện Vui chơi góc
  9h45-10h00 Chơi sảnh trệt Vui chơi góc
  10h00-10h15 Vui chơi góc Chơi sảnh trệt
  LỊCH HỌAT ĐỘNG NHÓM 3-4 TUỔI (MẦM 2)-Tháng 2/2019
  THỜI GIAN THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
  8h15-8h35 Học tại phòng GDTC Chơi nước – Tuần 3 Phát triển ngôn ngữ Phát triển tình cảm Phát triển thẩm mĩ
  8h35-9h00 Giáo dục dinh dưỡng Phát triển nhận thức Học tại phòng KNS – Tuần 1
  9h00-9h15 Vui chơi góc Góc thư viện Vui chơi góc
  9h15-9h30 Chơi sảnh trệt
  9h30-9h45 Vui chơi góc
  LỊCH HỌAT ĐỘNG NHÓM 3-4 TUỔI (MẦM 3)-Tháng 2/2019
  THỜI GIAN THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
  8h15-8h35 Giáo dục dinh dưỡng   Phát triển tình cảm Phát triển thẩm mĩ Học tại phòng KNS – Tuần 1
  8h15-8h40 Phát triển nhận thức Góc thư viện Chơi nước – Tuần 2
  8h40-9h00 Phát triển ngôn ngữ Học tại phòng GDTC
  9h15-9h30 Vui chơi góc Chơi sảnh trệt Chơi sảnh trệt Vui chơi góc
  9h30-9h45 1/2 lớp ra sảnh trệt  Vui chơi góc

   

 • LỊCH HỌAT ĐỘNG NHÓM 4-5 TUỔI (CHỒI 1)Tháng 2/2019
  THỜI GIAN THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
  8h15-8h45 Học tại phòng KNS – Tuần 2 Giáo dục dinh dưỡng Học tại phòng GDTC Chơi nước – Tuần 3 Phát triển tình cảm
  8h45-9h15 Phát triển nhận thức Phát triển ngôn ngữ Phát triển thẩm mĩ Góc thư viện Chơi sảnh lầu 1
  9h15-10h30 1/2 lớp ra sảnh lầu 1 chơi Chơi sảnh lầu 1 Vui chơi góc
             
             
  LỊCH HỌAT ĐỘNG NHÓM 4-5 TUỔI (CHỒI 2)/ Tháng 2/2019
  THỜI GIAN THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
  8h15-8h45 Giáo dục dinh dưỡng Chơi nước – Tuần 2 Học tại phòng KNS – Tuần 2 Phát triển thẩm mĩ Phát triển tình cảm
  8h45-9h00 Chơi sảnh lầu 1 Học tại phòng GDTC Phát triển ngôn ngữ Góc thư viện
  9h00-9h30 Phát triển nhận thức     
  9h30-10h30 Vui chơi góc 1/2 lớp ra sảnh lầu 1 chơi Vui chơi góc

   

Phản hồi của bạn
>